دسترسي سريع

1400/1/29 یکشنبه

رديف شناسه زير خدمت بيانيه توافق سطح  خدمت
1 10031455100 تدوين استانداردهاي ملي
2 10011455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML)
3 13011456100 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد
4 13011456101 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد
5 13011456102 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد
6 13011456103 تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد
7 13011456104 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد
8 13011456105 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي
9 13011456106 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي
10 13011456107 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP)
11 13011456108 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي
12 10031457100 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
13 10031457102 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
14 10031457103 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل
15 10031457104 نظارت بر ايمني آسانسور
16 10031457105 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها
17 10031457106 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار
18 10031457107 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG
19 10031457108 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي
20 10031457109 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه
21 10031457110 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه
22 10031457111 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد
23 10031457112 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال
24 10031458100 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي )
25 10031458101 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره )
26 10031458102 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي
27 10031458103 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد ( خودرو ، موتورسيكلت ، تراكتور ، باتري ، لاستيك و تبلت وارداتي )
28 10031458104 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر
29 10031459100 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي )
30 10031459101 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش
31 10031459102 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع
32 10031459103 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )
33 10031459104 صدور گواهينامه كاليبراسيون
34 10031459105 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول
35 10031940000 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
36 18051941100 آموزش استاندارد سازي برون سازماني
37 18051941101 آموزش كارشناسان استاندارد
38 18051941102 آموزش مسئولين كنترل كيفيت