دسترسي سريع

افتخارات اداره كل
1399/12/18 دوشنبه
اداره کل استاندارد فارس
رتبه های کسب شده در سال 1398
- دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرايي سال 1398 در محور اقدامات برجسته

رتبه های کسب شده در سال 1397
- دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرايي سال 1397 در گروه زير بنايي و توليدي 

رتبه های کسب شده در سال 1395
- دستگاه برتر در ارزیابی عملکردشاخصهاي عمومي سال 1395 دستگاههای اجرایی استان فارس 
- کسب رتبه شایسته تقدیر در سال 1395 از سوی ستاد اقامه نماز استان فارس


رتبه های کسب شده در سال 1394
- کسب رتبه دوم در طرح تکریم ارباب رجوع  سال 1394  استان فارس
- دستگاه برگزیده در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان فارس در سال 1394 در گروه ب
- کسب رتبه شایسته تقدیر در سال 1394 از سوی ستاد اقامه نماز استان فارس
- کسب مقام اول کشور در خصوص درصد پوشش استاندارد سازی تجهیزات شهربازی در سال 1394
 
رتبه های کسب شده در سال 1393
- کسب رتبه دوم در طرح تکریم ارباب رجوع  سال 93 استان فارس
- کسب رتبه سوم در ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی و اختصاصی سال 93 در بین دستگاه های اجرایی وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل نهاد ریاست جمهوری استان فارس
- کسب رتبه شایسته تقدیر در سال 93 از سوی ستاد اقامه نماز استان فارس
- کسب رتبه ششم ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی و اختصاصی سال 93 بین کلیه دستگاه های اجرایی استان فارس