دسترسي سريع

1399/12/9 شنبه


              شماره تماس كاركنان اداره كل استاندارد فارس
 
ساختمان شماره 1 قصر دشت تلفنخانه  اداره : 3-36290901 -071     
رديف سمت نام تلفن مستقيم تلفن داخلي
1 مدير كل آقاي مهندس رهنما 36291100 120
2 معاون منابع انساني و امور پشتيباني آقاي اميدوار 36290907 150
3 معاون استاندارد سازي و آموزش آقاي احمد دخت 36268067 130
4 رئيس اداره حراست آقاي احمدي 36292729 122
5 رئيس اداره حقوقي آقاي قرباني 36290909 147
6 رئيس اداره تاييد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت خانم كلايي 36290904 180
7 سرپرست بخش طرح وبرنامه و IT آقاي آريافر 36268068 170
8 رئيس اداره هماهنگي امور تدوين استاندارد آقاي منصوري 36290908 208
9 سرپرست اداره آموزش و ترويج خانم زارع 36265463 125
10 رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد آقاي شبانگي 36264406 160
11 سرپرست بخش فلزي - ساختماني خانم فرشادي 36292728 140
12 سرپرست روابط عمومي آقاي كمپاني 36265933 123
13 رئيس اداره امور مالي آقاي چهرگاني --- ---
14 رئيس اداره توسعه منابع انساني، بودجه و برنامه ريزي خانم فلاحي 165
15 رئيس اداره صادرات و واردات آقاي شمس العباد 144
16 سرپرست اداره اوزان و مقياسها آقاي خضرا 145
17 مسئول دفتر مديريت خانم نورا 120
18 مسئول تاييد صلاحيت مسئولين كنترل كيفيت خانم حفظي 131
19 دبيرخانه – نامه هاي صادره خانم عباسي 174
20 دبيرخانه – نامه هاي وارده خانم اكبري 168
21 دبيرخانه - بايگاني آقاي كارانديش 177
22 مسئول امور نقليه آقاي بنيان پور 119
23 كارشناس آموزش خانم شجاعتي 126
24 كارشناس آموزش خانم فلاحي 126
25 مسئول دفتر بخش فلزي ساختماني آقاي عامريان 141
26 كارشناس بخش فلزي ساختماني آقاي جان محمدي 142
27 كارشناس بخش فلزي ساختماني خانم سجاديان 146
28 كارشناس بخش فلزي ساختماني آقاي  پروا 143
29 كارشناس بخش فلزي ساختماني آقاي  مصلايي 139و 143
30 تكنسين آزمايشگاه آقاي  جوانمردي 148
31 كارشناس تدوين خانم خاکی 124
32 كارشناس درآمد آقای يوسفي 156
33 كارشناس بخش اجراي استاندارد خانم خوشكلام 164
34 كارشناس بخش اجراي استاندارد آقاي  سبحاني 161
35 كارشناس بخش اجراي استاندارد آقاي  ظل انوار 162
36 كارشناس بخش اجراي استاندارد آقاي  بصيرت 163
37 كارشناس بخش اجراي استاندارد خانم ميراحمدي 158
38 كارشناس بخش اجراي استاندارد آقاي خوشرو 151
39 ذيحساب آقاي مهركي 36265437 173
40 كارشناس بودجه و اعتبارات خانم زارعي 154
41 حسابدار خانم غلامي 155
42 حسابدار آقاي واثقي 152
43 جمع دار اموال آقاي سبزي 171
44 دیوان محاسبات -- 169
45 مسئول ميز خدمت آقاي عبدالهي --- 192
46 كارشناس تاييد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت خانم ستوده 180
47 كارگزين خانم نوروزي 190
ساختمان شماره 2 جام جم تلفنخانه  اداره :  32296613-071
1 معاونت ارزيابي انطباق آقاي اميري 32278352 114
2 سرپرست بخش غيرفلزي خانم ثابت 32272602 130
3 كارشناس بخش غير فلزي خانم خليلي 115
4 كارشناس بخش غير فلزي خانم فریدونی 129
5 كارشناس بخش غير فلزي خانم خیمه کبود 116
6 كارشناس بخش غير فلزي آقاي فضلی 118
7 كارشناس بخش غير فلزي آقاي رهنمایی 120
8 كارشناس بخش غير فلزي آقاي سربی 121
9 كارشناس بخش غير فلزي خانم طیار 125
10 كارشناس بخش غير فلزي آقاي محبوبی 122
نمايندگي هاي مستقر در شهرستان ها  تلفن  اداره
1 رئيس اداره استاندارد شهرستان لارستان آقاي رحيمي نژادان 071-52252731-3
2 مسئول نمايندگي شهرستان اقليد آقاي درويشي 071-44520808
3 مسئول نمايندگي شهرستان جهرم خانم اسكندري 071-54235600