دسترسي سريع

1397/4/2 شنبه
عناوين خدمات و فرآيندهاي اداره كل استاندارد فارس 
رديف عنوان و كد خدمت بخش مرتبط/ نام مسئول/ تلفن تماس شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
1 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد 10031457100 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت:
كالا و خدمات
فلزات گرانبها
دانش بنيان
2 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال   10031457112 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
3 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد   10031457102 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
4 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي 13011456105 كميته تاييد صلاحيت / آقاي عزيزي  44520808 و خانم حفظي 36290901  الي 3 -داخلي131 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
5 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد   13011456100
 
اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم كلايي /  36290904 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
6 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد  13011456101
 
اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم كلايي /  36290904 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
7 نظارت بر ايمني آسانسور   10031457104 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت   
8 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها    10031457105 بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 
9 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه  10031457109 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 
10 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه   10031457110 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت  
11 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي         10031457108 بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 
12 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG  10031457107 بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت  
13 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار  10031457106 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 
14 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل         10031457103 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
15 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد   10031457111 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
16 تدوين استانداردهاي ملي 10031455100   اداره امور تدوين/ آقاي منصوري / 36290908 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
17 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي  10011455101 اداره امور تدوين / آقاي منصوري / 36290908 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

18
تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد  13011456103 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36265463 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
19 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد    13011456104 كارشناس استاندارد حقيقي :
اداره آموزش و ترويج/خانم زارع / 36265463  
------------------
صدور پروانه كارشناسي استاندارد حقوقي
( پروانه اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي): 

اداره امور تدوين / آقاي منصوري / 36290908
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 

-------------


شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
20 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري  10031458100  اداره صادرات و واردات / آقاي شمس العباد / 37175186 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
21 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده  10031458101  اداره صادرات و واردات / آقاي شمس العباد / 37175186 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
22 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي  10031458102 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
23 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد   10031458103 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
24 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر    10031458104  اداره صادرات و واردات / آقاي شمس العباد / 37175186 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
صدور گواهي ثبت كالا و برند
صدور گواهي صادر كننده برتر
25 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي )   10031459100 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
26 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش 10031459101
اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
27 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع   10031459102 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
28 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )    10031459103 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
29 صدور گواهينامه كاليبراسيون   10031459104 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
30 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول  10031459105 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
31 آموزش استاندارد سازي برون سازماني 18051941100 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع / 36265463   شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
32 آموزش كارشناسان استاندارد  18051941101 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع / 36265463   شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
33 آموزش مسئولين كنترل كيفيت  18051941102 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع / 36265463   شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
34 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد  10031940000 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع / 36265463   شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
35 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد   13011456102 متولي سازمان ملي استاندارد
 
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
36 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي  13011456106 متولي سازمان ملي استاندارد
 
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
37 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي   13011456107 متولي سازمان ملي استاندارد
 
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
38 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي  13011456108
 
متولي سازمان ملي استاندارد
 
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
لينك به صفحه سامانه هاي  مرتبط با خدمت