دسترسي سريع

نمايندگي جهرم
1396/10/28 پنجشنبه 
                       
 
   نمايندگي شهرستان جهرم در تاريخ  1396/06/25 فعاليت خود را دوباره آغاز كرد و حوزه تحت پوشش آن شهرستان جهرم تا شعاع 30 كيلومتر تعيين گرديد و در حال حاضر با حضور يك نفر از همكاران در زمينه بازديد و بازرسي ، نمونه برداري ، بازديد از تجهيزات شهربازي ، بازرسي از اصناف ، صادرات(خرما) ، آزمون (خرما) ، سكوهاي گاز پركني ، رسيدگي محدود به پرونده هاي حقوقي و ... مشغول به فعاليت ميباشد.

آدرس: چهار راه پاركينگ - ابتداي بلوار معلم - روبروي بانك توسعه و تعاون نمايندگي استاندارد شهرستان جهرم
تلفن: 54235600