دسترسي سريع

1400/1/30 دوشنبه
ساختار سازماني


ارکان سازمانی
 

اداره كل استاندارد فارس
نام و نام خانوادگي مرتضي رهنما
سمت مدير كل اداره استاندارد فارس
آدرس محل كار شیراز- خیابان قصرالدشت - بالاتر از چهارراه مطهری - روبروی کوچه 73
تلفن محل كار 36291100 


اداره كل استاندارد فارس
نام و نام خانوادگي داريوش اميري
سمت معاونت ارزيابي انطباق
آدرس محل كار شیراز- خیابان جهاد سازندگي نرسيده به چهارراه چنچنه
تلفن محل كار 32278352 

.
اداره كل استاندارد فارس
نام و نام خانوادگي نادر احمددخت
سمت معاونت استاندارد سازي و آموزش
آدرس محل كار شیراز- خیابان قصرالدشت - بالاتر از چهارراه مطهری - روبروی کوچه 73
تلفن محل كار 36268067
 


اداره كل استاندارد فارس
نام و نام خانوادگي ايمان اميدوار
سمت معاونت منابع انساني و امور پشتيباني
آدرس محل كار شیراز- خیابان قصرالدشت - بالاتر از چهارراه مطهری - روبروی کوچه 73
تلفن محل كار 36290907