بنر سايت
چهارشنبه 7 خرداد 1399   19:16:27
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 خرداد 1399 14:28:04
فرم ها و مراحل انجام کار

فرآیندها

1- فرایندهای مرتبط با بخش اجرای استاندارد

 • نام فرآبند : صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی جهت کالا و خدمت    كد خدمت 10031457100              
صدور پروانه :  
                        فرآيند صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد
                        دریافت فرم صدور پروانه
                       مدارک مورد نیاز صدور پروانه
                      
پرسشنامه اطلاعات فنی
                        قرارداد صدور پروانه استاندارد تشویقی
                       فرم درخواست ثبت گواهی خوداظهاری محصول   -    مدارک موردنیاز   -    مراحل انجام کار
                       نمونه فلوچارت توليد و چارت سازماني
                       راهنماي كار واحد توليدي با سامانه

               تمدید پروانه :
                        شرايط تمديداعتبار پروانه استاندارد
                        مراحل انجام کار تمدید پروانه
                        مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه           

  
                      (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 3 - بخش اجرای استاندارد)
   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
2- فرایندهای مرتبط با بخش آموزش
 •  نام فرآیند: آموزش

                    آموزش و کارآموزی
                          کارآموزی دانشجویان و ...
                             دریافت فرم
                             مراحل انجام کار
                            توضيحات مرتبط با فرآِيند كارآموزي دانشجويان

 • نام فرایند : تایید صلاحیت

                 تاییدصلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت :                كد خدمت 13011456104
                       سامانه تخصصی  نظارت بر اجرای استاندارد ( سینا )                                 >>  انجام فرآیند بصورت غیر حضوری 
                             مدارک مورد نیاز و راهنمای استفاده از سامانه نظارت
                             
                              رشته های تحصیلی مورد قبول
                              محتوای آزمون

 
                  تاييد صلاحيت شرکتهای آموزشی همكار :                      كد خدمت 13011456103
                      
                            توضیحات مرتبط با فرایند
                            مراحل فرایند تایید صلاحیت
                            دریافت فرم درخواست تاییدیه 
                            مستندات الزامی جهت دریافت تاییدیه


 
                 تاييد صلاحيت کارشناسان استاندارد  :                               كد خدمت 13011456104
                 
                             توضیحات مرتبط با فرایند 
                             مراحل فرایند تایید صلاحیت
                             دریافت فرم درخواست صدور گواهی کارشناس استاندارد
                             دریافت فرم درخواست تمدید گواهی کارشناس استاندارد
                             جدول مقررات رشته های تخصصی
                              تعرفه حق الزحمه   

                             آشنايي با فرآيند اخذ پروانه و شرايط انتخاب و نحوه فعاليت كارشناسان استاندارد
                           
       شایان ذکر است اداره آموزش و ترویج  اداره کل استاندارد استان فارس با شماره تماس :36265463 آماده هرگونه پاسخگویی در این زمینه خواهد بود.
      
             
                      (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 1  -   بخش آموزش)

     
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
3- فرایندهای مرتبط با بخش تدوین
 • نام فرآيند : تدوين استاندارد ملي    كد خدمت : 10031455100  

                   سامانه جامع تدوین استاندارد سازی ملی                                                       >>  انجام فرایند به صورت غیر حضوری
            
                  جستجوگر منابع و موضوعات پیشنهادی تدوین استانداردهای ملی        


                            فرایند اجرایی تدوین استاندارد ملی
                             مدارك تاييد اشخاص حقيقي و حقوقي
                            امور مرتبط با فرایند تدوین استاندارد
                            درخواست تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی
                         
 •   نام فرآيند : مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي  (CODEX, IEC, ISO, OIML)  :   كد خدمت 10011455101

            مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي                    >>  ارائه خدمت الكترونيكي
             
            آرشيو الكترونيكي مطالعات تطبيقي
             
 •    نام فرآيند : صدور پروانه كارشناسي استاندارد  : كد خدمت 10031455102

               مستندات الزامي  اشخاص حقوقي متقاضي تدوين استاندارد
                    دستورالعمل تاييد اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي ايران                            (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 3 - بخش تدوین : مسئول آقاي منصوري - تلفن : 36290908) 

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4- فرآیندهای مرتبط با بخش تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت
 •  نام فرآیند: تاییدصلاحیت آزمایشگاههای همکار(آزمون و کالیبراسیون)     كد خدمت 13011456100
             

                  فرمهای مورد نیاز :

                       فرم درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه  
                       گزارش ممیزی داخلی      
                       صورتجلسه بازنگری مدیریت            
                       تعهدات آزمایشگاه همکار
                       گزارش عملکرد ماهیانه
                       فرم ليست سهامداران

                      فرم خلاصه طرح توجیهی متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      فرم صدور/ افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      فرم تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      مراحل انجام فرآیند صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار

         نام فرآيند :  تاييد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده               كد خدمت 13011456102
               دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتها و موسسات مشاور سیستمهای کیفیت

         نام فرآيند : تاييد صلاحيت شركته هاي بازرسي                   كد خدمت 13011456101
                دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتهای بازرسی کالا

                دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتهای بازرسی خدماتی

           
                   سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران                                             >>   انجام فرایند به صورت غیر حضوری

                    سامانه تخصصی  نظارت بر اجرای استاندارد ( سینا)       

  (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 5  - بخش تاییدصلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت : مسئول خانم كلايي - تلفن :36290904)
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5- فرآیند بازرسي، صدور گواهينامه و تاييديه آسانسور  كد خدمت  10031457101


     فرم هاي مشخصات فني و تاييديه اجزاء آسانسور :

               دريافت فرمهای جديد ( براي ساختمان هاي داراي پروانه ساختماني صادر شده بعد از 94/05/01 )

   آريا فولاد قرن                            بازرسي مهندسي ايران               بهداد صنعت اريان خراسان
   بهينه سازان اعتماد صنعت               پارس سامان                          پاكسوز موتور
   پرشين نگين اطلس                       روشا انديش                          زاكرس تطبيق كالا
   سروش ناظران ارم                      صعود ازماي نوين ارگ             كيفيت واستاندارد ايران
   معيار گستر صدر                        مقياس گستر توس                     نوين معيار ازماي آپادانا

   سنجش سازه آرمين                      كيفيت آفرينان زاگرس
              دريافت فرمهای قديمي ( براي ساختمان هاي داراي پروانه ساختماني صادر شده قبل از 94/05/01 )

   آريا فولاد قرن                          بازرسي مهندسي ايران               بهداد صنعت اريان خراسان
   بهينه سازان اعتماد صنعت             پارس سامان                          پاكسوز موتور
   پرشين نگين اطلس                     روشا انديش                          زاكرس تطبيق كالا
   سروش ناظران ارم                    صعود ازماي نوين ارگ              كيفيت واستاندارد ايران

   معيار گستر صدر                      مقياس گستر توس                     نوين معيار ازماي آپادانا
   سنجش سازه آرمين                    كيفيت آفرينان زاگرس

  (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 2 -  بخش فلزی)
 
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6 - فرآیند استاندارد سازي وسايل تفريحي( شهربازي ها و زمين هاي بازي مهد كودك ها ) 


                           فرایند صدور گواهی تاییدیه شهربازی

                    (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 2  - بخش فلزی)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7 - فرآیند آزمون ، ارزيابي و كاليبراسيون وسايل سنجش              

                     نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)                 كد خدمت  10031459100
                     پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داد و ستد عمومی)               كد خدمت   10031459101
                     آزمون نازلهای سوخت مایع                                                           كد خدمت   10031459102
                     نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک                                               كد خدمت    10031459103
                                     

                    سامانه اندازه شناسی قانوني                                     >>   ارائه درخواست به صورت غیر حضوری

                    سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG
             
                    (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 2  - بخش اوزان و مقیاسها)

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


8- فرایندهای مرتبط با بخش صادرات و واردات

 
 •   نام فرآیند: آزمون و ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی                      كد خدمت   10031458100         
              ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده)   كد خدمت  10031458101

                   صادرات :
                             
   دریافت فرم
                             
مراحل انجام کار
                   واردات :
                              
  دریافت فرم
                                 مراحل انجام کار
                                 فرم تقاضای حذف بازرسی کالا در مبدأ

                                                

                    سامانه صادرات و واردات و تعيين ماهيت

                     سامانه مبارزه قاچاق کالا

                    ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
                   
                      ( پیگیری مراحل انجام کار: منطقه ویژه اقتصادی شیراز - نمایندگی اداره کل استاندارد )   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9-  فرایند رسيدگي به شكايات مصرف كننده فرآورده هاي مشمول مقررات استاندارد اجباري

 
سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل تابعه پس از احراز عدم انطباق فرآورده با استاندارد ملی مربوطه و یا فقدان علامت استاندارد ملی جهت فرآورده های مشمول مقررات استاندراد اجباری از طریق توقیف محصولات ، توقف موقت خط تولید و متعاقباً پیگیری قضایی علیه متخلفین بدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی اقدامات مقتضی قانونی بعمل خواهد آورد.                                                                                                                                                                                                          
نحوه دریافت شکایات در مورد محصولات غیرکیفی :                                                                                                         

سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل تابعه در راستای حمایت همه جانبه ا ز حقوق مصرف کنندگان محترم پس از وصول گزارش و شکوایه از عدم رضایت در خصوص خرید و استفاده از محصولات مشمول استاندارد ، ضمن بررسیهای متداول از طریق کارشناسان آزمایشگاههای مربوطه و در صورت احراز عیب از تولید ، شرایط و زمینه ایجاد جبران خسارت و جلب رضایت شاکی را از طریق مراجع ذیربط بنحو رایگان فراهم خواهد آورد.

                 تلفن رسیدگی به شکایات 1517   (جهت دریافت شکایت از کالای مشمول استاندارد ملی ایران)

                            مراحل انجام فرآِیند رسیدگی به شکایات

                      (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 3 - بخش رسیدگی به شکایات )

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


                               دریافت پیشنهاد ارباب رجوع و همکاران در خصوص فرایندهای استاندارد

                          فرم نظرسنجي ارباب رجوع


 
.