دسترسي سريع

اطلاعيه ها

برگزاري جلسه مجازي كميته فني متناظر IEC/TC 47

با توجه به موافقت دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی با واگذاری و استقرار دبیرخانه کمیته فنی متناظر IEC/TC 47 )به دبیری آقای مهندس ظل انوار و ریاست آقای مهندس کریمی از شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران شیراز( در این اداره کل، جلسه نشست آشنایی با ساختار کمیته فنی متناظر IEC/TC 47 ، در ساعت  10  الی 12 روز یکشنبه  مورخ 99/08/25  به صورت مجازی  )به آدرس https://vmeeting.ipm.ir/b/isi-f7g-ef2   ( برگزار مي گردد.