دسترسي سريع

اخبار اداره کل

صدور 78 پروانه كاربرد علامت استاندارد در استان فارس

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد فارس درسالجاری تعداد 78 پروانه كاربرد علامت استاندارد توسط اداره كل استاندارد فارس صادر گرديد .
مدير كل استاندارد فارس گفت: در اين مدت واحدهاي توليدي و خدماتي استان فارس بيش از 2379 بار مورد بازرسي و ارزيابي فني كارشناسان اداره كل استاندارد فارس قرار گرفته و بيش از 2103 نمونه محصول توليدي بصورت تصادفي از خطوط توليد و انبارهاي واحدهاي توليدي نمونه برداري و مطابق استانداردهاي مربوطه در آزمايشگاه هاي همكار استاندارد فارس مورد آزمون و تجزيه و تحليل قرار گرفت و 165 مورد مجوز ظرفيت خالي براي واحدهاي توليدي استان صادرگرديده است .
رهنما از آموزش تخصصي مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي ، كارشناسان استاندارد ، كاركنان استاندارد و ساير آموزشهاي برون سازماني به ميزان 17974 نفر ساعت نيز خبر داد و گفت تمديد 3 پروانه شركت هاي بازرسي و نمونه برداري كالا در استان نيز  انجام گرفت .
وی افزود در اين مدت بيش از 1400 مركز عرضه در سطح استان فارس مورد بازرسي قرار گرفت و كالاهايي كه فاقد علامت استاندارد  بوده شناسايي و اقدام قانوني لازم بعمل آمد.
رهنماگفت   1894  آسانسور در اين مدت تاييده استاندارد گرفته
رهنما همچنین  از تدوين و تجديد نظر 13 مورد استاندارد ملي در استان در استان  خبر داد .